• BIST 8646.12
 • Altın 2004.069
 • Dolar 30.3193
 • Euro 33.0335
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler

2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler
2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler

Sayı     : 64399925/031-                                                                                            05/01/2015

Konu   : 2014/26 sayılı Genelgede yapılan

            değişiklikler

 

       GENELGE

         2015 –1

 

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ncı maddede öngörülen prim ve diğer alacakların yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin, borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler 25/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte, geçici 60 ncı maddenin ondokuzuncu fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulunca alınan ve 30/11/2014 tarihli, 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hariç olmak üzere bir ay süreyle uzatıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar neticesinde,

-Özel bina ve ihale konusu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılmasına,

- 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra yapılan ödemelerin mahsubuna,

- Genel sağlık sigortalılarının tescil işlemlerine,

- İhalelere katılabilmek ve hakediş ödemelerine esas yazıların düzenlenmesine

ilişkin işlemlerde bazı değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, 2014/26 sayılı Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

1- “2.2 - Başvuru süresi, yeri ve şekli   “ başlıklı bölümün birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde; onbirinci fıkrasında geçen “3/2/2015 veya sonrasında” ibaresi “3/3/2015 veya sonrasında” şeklinde değiştirilmiştir.

“Geçici 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında; “Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları,

Gerekir.”

2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise       ”10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda geçici 60 ıncı maddede öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için 31 Ocak 2015 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle en geç 2/2/2015 tarihine kadar,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,

başvuruda bulunulması gerekmektedir.”

2- “3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması” başlıklı bölümün “a) Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının hesaplanması” başlıklı alt bendinin onuncu fıkrasında geçen “11/9/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında” ibaresi “11/9/2014 ila 2/2/2015 tarihleri arasında” şeklinde değiştirilmiştir.

3- 3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması” başlıklı bölümün  “c) İdari para cezası alacaklarının hesaplanması” başlıklı alt bendinin;

- İkinci fıkrasında geçen, “başvuru tarihinin sonuna kadar (31/12/2014 tarihine kadar)” ibaresi “başvuru tarihinin sonuna kadar (02/02/2015 tarihine kadar)”

-Üçüncü fıkrasında geçen “31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan” ibaresi “02/02/2015 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan” şeklinde; “31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla” ibaresi “02/02/2015 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla”

-Dördüncü fıkrasında geçen “31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmiş” ibaresi “02/02/2015  tarihinden önce tebliğ edilmiş” şeklinde,

- Örnek-4 ve Örnek-5’de yer alan “31/12/2014 tarihinden önce” ibareleri “02/02/2015 tarihinden önce” şeklinde,

değiştirilmiştir.

4-“3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması” başlıklı bölümünün “e) Eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının hesaplanması” başlıklı alt bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması ve re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı da dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Buna göre, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerle ilgili olarak 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair müracaat edilmiş olması halinde, re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 1/6/2015 tarihine kadar (1/6/2015 tarihi de dahil) tebliğ edilerek, taksitlerden en az birinin yasal süresi içinde ve 1/6/2015 tarihinden önce ödenmesi kaydıyla yapılandırma hükümlerinden istifade edilebilecektir.

Dolayısıyla 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

Örneğin, özel bina inşaatını 17/3/2013 tarihinde bitirmiş, işin bitirildiğine dair dilekçesini 10/7/2014 tarihinde Kuruma vermiş ve 21/11/2014 tarihinde yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan bir işverene ilişkin olarak ruhsatı veren Kurumla yazışma yapılarak özel bina inşaatı ile ilgili asgari işçilik araştırma işlemlerinin yapılmasına esas bilgiler temin edildikten sonra fark işçilik borcunun 24/4/2015 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, bahse konu işverenin fark işçilik borçları diğer borçları ile birlikte taksitler halinde ödenebilecektir.

Diğer taraftan, 30/4/2014 ve öncesinde bitirildiği halde işin bitirildiğine dair herhangi bir beyanda bulunulmayan, ancak işin anılan tarihten önce bitirildiğinin 02/02/2015 tarihine kadar kanıtlanması ve bildirilmesi halinde ya da işin bitirildiği hususunda işverenlerce herhangi bir beyanda bulunulmamasına rağmen denetim ve kontrolle görevli memurlarca 30/4/2014 tarih veya öncesinde işin bitirildiği hususunun tespit edilmiş olması ve bu konuda düzenlenen rapor tarihinin 2/2/2015 veya öncesine ilişkin olması halinde bahse konu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Öte yandan, ihale konusu işyerlerine ilişkin idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli olmasına rağmen, süresinin en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi yapılandırma başvurusunun sona ereceği 2/2/2015 veya öncesinde sona erecek olan işyeri işverenlerince peşin veya taksitler halinde yapılandırma başvurusunda bulunulduğu takdirde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarak değiştirilmesine gerek olmaksızın, talep edilen taksit süresine göre borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Ayrıca, peşin ödeme başvurusunda bulunmuş işverenlerce ilgili idarelere verilmiş banka teminat mektuplarının süresinin 3/2/2015 ila 01/06/2015 tarihleri arasında sona eriyor olması halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarak değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.”

5- “3.2- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi işlemleri” başlıklı bölümüne ”3.2.3- Diğer hususlar” başlıklı bölüme aşağıda yer alan alt bent ilave edilmiştir.

“6552 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması talebinde bulunanlardan daha önce gelir testine müracaat etmeyenlerin mutlaka gelir testine başvuruda bulunması ve tespit edilecek gelir seviyesine göre tahakkuk ettirilecek genel sağlık sigortası prim borcunun yapılandırılması, gelir testi yaptırmak istemeyenlerin ise gelir testine başvurmak istemediğine dair yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin yapılandırmaya esas genel sağlık sigortası prim borç tutarları, tescil başlangıç tarihi itibarıyla Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı (60/G-3) üzerinden tahakkuk ettirilen prim tutarları olacaktır. Tescil başlangıç tarihinden itibaren (60/G-3) statüsünden tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası primleri bu statü üzerinden yapılandırılacaktır.

Örnek: 1/4/2013 tarihi ile 1/3/2014 tarihleri arasında  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/g-2) statüsünde tescili bulunan ve 6552 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması talebinde bulunan A kişisinin herhangi bir gelir testi sonucu bulunmamaktadır. 60/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandırmak üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat eden A kişisi gelir testi yaptırmak istemediğini bildirmiştir.

 

 

  1/4/2013 tarihi ile 1/3/2014 tarihleri arasında  Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (60/g-2) bendi kapsamında tescili bulunan ve gelir testi yaptırmak istemediğini beyan eden A kişisinin (60/g-2) üzerinden tahakkuk eden primleri tescil başlangıç tarihinden itibaren prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı (60/g-3) üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Diğer taraftan, Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “sigortalılığın Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde sona ereceği”, 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınacağı” düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler gereği, gelir testi başvurusu bulunmayanlardan, genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi olan 30/4/2015 tarihine kadar vefat edenlerin yapılandırmaya esas prim borç tutarları, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı (60/G-2) üzerinden tahakkuk ettirilecek prim tutarıdır.

Örnek : 6/8/2013 tarihinde (60/G-2) kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen ve gelir testi başvurusu bulunmayan B kişisinin, genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırmasından yararlanmak için gelir testine başvuruda bulunmadan 4/3/2015 tarihinde vefat etmesi halinde sigortalının yapılandırmaya esas prim borç tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı (60/G-2) üzerinden tahakkuk ettirilecek prim tutarıdır. Bu prim tutarı üzerinden kişinin borçları yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

 6- “4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi” başlıklı bölümün “4.1.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi” başlıklı alt bendinde geçen “31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/02/2015 tarihine kadar” ibaresi “28/2/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02/03/2015 tarihine kadar” şeklinde,

Örnek-11’de yer alan “en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde” ibaresi “en geç 02/03/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde”  şeklinde, “ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar)” ibaresi “ilk taksit ödeme süresi içinde (02/03/2015 tarihine kadar)” şeklinde değiştirilmiştir.

7-“4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi” başlıklı bölümün “4.1.3- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışanlara yapılan yersiz ödemeler yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi” başlıklı alt bendinde geçen “en geç 02/02/2015 tarihine kadar” ibaresi en geç 02/03/2015 tarihine kadar şeklinde değiştirilmiştir.

8-“4.2.1- Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması” başlıklı bölümün “c)  Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı” başlıklı alt bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin iştigal konularına bakılmaksızın kapsama giren borçları kırkiki eşit taksitte ödenebilecektir.

9- “4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi” başlıklı bölümün birinci fıkrasında geçen, “02/02/2015 tarihinde” ibaresi “02/03/2015 tarihinde” şeklinde değiştirilmiştir.

10- “4.3.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması“ başlıklı bölümün;

-Birinci fıkrasında yer alan Örnek-17’de geçen “02/02/2015 tarihine kadar” ibaresi “02/03/2015 tarihine kadar” şeklinde,

-İkinci fıkrasında geçen “ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar)” ibaresi “ ilk taksit ödeme süresi içinde (02/03/2015 tarihine kadar)” şeklinde,

değiştirilmiştir.

11- “5.1- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi halinde geç ödeme zammının hesaplanması” başlıklı bölümde yer alan Örnek-19 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek 19- Geçici 60 ncı madde kapsamına giren borçları için 6 taksit talebinde bulunan (C)  Limited Şirketine çıkartılan ödeme planının,

Taksit No          Taksit Tutarı (TL)       Son Ödeme tarihi

1                                    6.450,00                        02/03/2015

2                                    6.450,00                         31/03/2015

3                                    6.450,00                         01/06/2015

4                                    6.450,00                         31/07/2015

5                                    6.450,00                         30/09/2015

6                                    6.450,00                         30/11/2015

şeklinde olduğu ve bahse konu işverenin birinci ve ikinci taksitleri 17/06/2015 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan gecikme zammı oranının % 1,40 olduğu hususu da dikkate alınarak;

Birinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 4 ay geçtiği için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 4 ay = 5,6 olacağından

Geç ödeme zammı        : 6.450,00 X 5,6 / 100 = 361,20 TL,

Ödenecek toplam tutar ise: 6.450,00 + 361,20 = 6.811,20 TL olacaktır.

İkinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay geçtiği için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 3 ay = 4,20 olacağından

Geç ödeme zammı        : 6.450,00 X 4,20 / 100 = 270,90 TL,

Ödenecek toplam tutar ise: 6.450,00 + 270,90 = 6.720,90 TL olacaktır.

12- “5.2.2-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden” başlıklı bölümün “a)Taksit ödeme yükümlülükleri açısından ödeme hakkının kaybedilmesi ve taksitlerin mahsup şekli” başlıklı alt bendinde yer alan Örnek-20’de geçen “02/02/2015” ibaresi “02/03/2015”  şeklinde değiştirilmiştir.

 13- “5.2.2-       Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden” başlıklı bölümün  “b) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından” başlıklı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici 60 ıncı maddenin ondördüncü fıkrasında, “Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, borçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır

Örnek 21- Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde doğrultusunda ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan;

- (A) Limited Şirketinin ilk taksit ödeme yükümlülüğü 02/03/2015 tarihinde sona erdiğinden, cari aylara ilişkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Ocak ayına ilişkin,

- 5510/60-g kapsamındaki (A) sigortalısının ilk taksit ödeme yükümlülüğü 01/06/2015 tarihinde sona erdiğinden cari aylara ilişkin genel sağlık sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Nisan ayına ilişkin

prim borçlarından itibaren başlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları olanlardan;

-Aylıkları ayın 15’inde peşin ödenenlerin,  2015/Şubat  ayına ait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Şubat ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği 2015/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından,

- Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2015/Ocak ayına ait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Şubat ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği 2015/Ocak ayına ilişkin prim borçlarından

 başlanılarak kontrol edilecektir.

 Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ücretlerini her ayın 15’i ila 14’ü arasında hak ediyor olmaları halinde, primlerin ödeme süresi takip eden ayın 14’ünde sona erdiğinden, her ayın 15’i ila 14’ü arasında ücret alan sigortalılardan kaynaklanan prim borçları için geçici 60 ıncı madde uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulması halinde bu nitelikteki işyerleri için cari ay primleri ile ilgili yükümlülükler 15/12/2014-14/01/2015 dönem aralığından itibaren başlatılacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

Diğer taraftan, özel sektör işverenlerince Aralık ayına ilişkin primlerin ödeme vadesinin takip eden yılın Ocak ayı sonunda sona ermesi nedeniyle Aralık ayına ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır. Yine resmi sektör işverenlerince 15/11 – 14/12 ve 15/12/-14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin primlerin ödeme vadesi takip eden takvim yılında sona erdiğinden 15/11 – 14/12 ve 15/12 -14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır.

Dolayısıyla,

-Özel sektör işverenlerince 2015/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında; 2016/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2017 yılında,

-Resmi sektör işverenlerince  15/12/2014 -14/01/2015 dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2015 yılında, 15/11/2015 – 14/12/2015 ve 15/12/2015 -14/01/2016 dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında

gerçekleşmiş sayılacaktır.

Örnek 22- (A) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmaksızın; 2015/Ocak ve Nisan  aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2015/Temmuz ayına ilişkin sigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, taksit ödeme yükümlükleri açısından ödeme hakkı kaybedilmemiş olsa da 2015 takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması nedeniyle, ödeme vadesi 1/9/2015 tarihinden sonra (üçüncü ihlalin meydana geldiği 2015/Temmuz ayına ait primlerin ödeme vadesinin sona erdiği tarihten sonraki) taksitler yönünden (5.taksitten itibaren), geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Öte yandan özel sektör işverenlerince Kasım ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödeme vadesinin Aralık ayının son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar resmi tatili izleyen ilk iş günü içerisinde sona erecek olsa da ihlal Aralık ayının son günü işlenmiş sayılacaktır.

Buna karşın, ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar yönünden 15/11-14/12 dönemi ile 15/12-14/1 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan primlerin ödeme süresi takip eden yılda sona erdiğinden, bahse konu primlerin ödenmemesi halinde ihlal, ödeme vadesinin sona erdiği takvim yılında gerçekleşmiş sayılacaktır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıkları incelenecek, çok zor durumda bulunmadıklarının anlaşılması halinde, yapılandırma işlemleri bir takvim yılında üçüncü ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle bozulacaktır.

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60 ıncı madde hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL’nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini geçici 60 ncı madde hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

Öte yandan, 4/I-(b) kapsamındaki prim borcunu yapılandıran sigortalıların cari ay prim borcunu aksatmaları halinde mali durum bildirim belgesi istenmeyecek beyan ve taahhüt belgesi vermesi istenecektir”

14-“6-Sigortalılık Süresi Durdurulanlara İlişkin Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümün üçüncü fıkrasında yer alan “en geç 02/02/2015 tarihine kadar” ibaresi “en geç 02/03/2015 tarihine kadar” şeklinde; Örnek 24’de yer alan “02/02/2015 tarihine kadar” ibaresi “02/03/2015 tarihine kadar”,  “ilk taksit ödemesi 02/02/2015 tarihinde başlayacak” ibaresi “ilk taksit ödemesi 02/03/2015 tarihinde başlayacak” şeklinde değiştirilmiştir.

15- “7.2.1- Yersiz yararlanılmış prim teşvikleri düzeltildikten sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması” başlıklı alt bendin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, çeşitli kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmış olduğu tespit edilen işverenlerce, başvuru süresinin sonuna kadar (02/02/2015 tarihine kadar) kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, tahakkuk işlemleri yapılarak ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.”

16- “7.7-Alt işverenlerin borçları” başlıklı bölümün sonuna aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

Öte yandan, asıl işverenlerin yapılandırma başvuruları sırasında yalnızca kendi asıl işverenliklerinden kaynaklanan borçlarının yapılandırılmasının talep edilmesi halinde,  talep edilen taksit süresi dikkate alınarak, öncelikle alt işverenlerin ardından asıl işverenin ödeme planı çıkartılarak, gerek alt işverenlere ilişkin gerekse asıl işverene ilişkin ödeme planları asıl işverene tebliğ edilecektir. Bu durumda asıl işveren ödediği tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek, ancak alt işverenlerin Kuruma olan borçlarından dolayı alt işverenlerle birlikte sorumlu tutulacaktır.

 17- “7.8-Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar” başlıklı bölümün ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2014 tarihinden  önce” ibaresi “02/02/2015 tarihinden önce” şeklinde değiştirilmiştir.

18- “7.11.1- İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında ihale tarihi 11/9/2014 veya sonrasında olmak ve yapılandırma işlemi bozma koşuluna girmemiş olmak kaydıyla;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması halinde,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam ediyor olması halinde,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabul edilecektir. Dolayısıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının tespiti sırasında ihale tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işleminin bozma koşuluna uğramamış olması kaydıyla, yapılandırmaya ihale tarihinden önce veya sonra başvurulduğu üzerinde durulmayacaktır.

Buna karşın ihale tarihinin 10/9/2014 veya önceki bir tarih olması halinde, düzenlenecek olan yazılarda yapılandırma öncesi cari usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan borcun Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen sınırların altında olup olmadığına bakılacaktır.”

19- “7.11.2-Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar” başlıklı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödenmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hakediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında borcu yoktur yazısının düzenlenme tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işleminin bozma koşuluna girmemiş olması kaydıyla;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması halinde,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması halinde,

hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

Diğer taraftan, 11/9/2014 ve sonrasında Kurum hesaplarına intikal eden paraların yapılandırma başvurusunda bulunulmamış olması nedeniyle cari usul ve esaslara göre aktarılmasından sonra işverenlerce yapılandırma başvurusunda bulunulması ve 11/9/2014 tarihinden sonra tahsil edilen paraların yapılandırılan borçlara mahsup edilmesinin talep edilmesi halinde bahse konu paralar da  yapılandırma kapsamına giren borçlara mahsup edilecektir. Ancak işverenlerce 11/9/2014 ve sonrasında yatırılan paraların yapılandırma kapsamına girmeyen borçlara mahsup edilmesinin talep edilmesi halinde, sözkonusu paralar bu defa yapılandırma kapsamına girmeyen borçlara mahsup edilecektir.”

20- “7.11.3-Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı bölümün beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna göre, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında borcu yoktur yazısının düzenlenme tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işleminin bozma koşuluna girmemiş olması kaydıyla;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının toplamının aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccel borçlar ile geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlardan vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri (geç ödeme zammı dahil) toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,

yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.”

21- Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda 2014/26 sayılı Genelgenin 1 ila 11 nolu ekleri yeniden düzenlenmiş olup, bundan sonraki başvuru işlemlerinde ekte yer alan başvuru formları kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

           Cevdet CEYLAN

       Kurum Başkanı V.

 

 

Ekler:

Ek 1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması ile 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına dair başvuru formu

Ek 3-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 4-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karşılık ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 5-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 6- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 7- 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında aylık alanların 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 8- 5510 sayılı Kanunun  4/1-c kapsamında aylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primi borçlarının  5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 9- 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek 10- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 11- 5335 sayılı Kanun kapsamında aylıkları yersiz ödenenlerin 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Kaynak: sgk.gov.tr
Bu haber toplam 1385 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
12345
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim