• BIST 8646.12
 • Altın 2004.069
 • Dolar 30.3193
 • Euro 33.0335
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

2015 Ocak Ayında İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

2015 Ocak Ayında İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
2015 Ocak Ayında İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

OCAK AYI

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

 

Tarih – Sayı

07.01.2015/29229 Resmi Gazete

Konu

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 Sayılı Kararı Yayımlandı.

Özet

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 6270 sayılı Kanun ile değiştirilen 89 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler… dikkate alınmaz” ibareleri Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilmiştir.

Buna göre artık emekliler 30 hizmet yılını aşan çalışmaları için de emekli ikramiyesi alabilecek. Ancak emekli aylıkları için böyle bir durum söz konusu değil. Memurun emekli aylığı hizmet yılı arttıkça yükseliyor. Yani, 35 yıllık hizmeti olan memur, 35 yılın karşılığı olarak emekli aylığına hak kazanırken emekli ikramiyesini sadece 30 yıl üzerinden alabiliyordu. 

Diğer yandan, 1982 Anayasası’nın 153. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir”, “iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz” ve “iptal kararları geriye yürümez” hükümleri bulunuyor. Bu hükümler nedeniyle geçmişte emekli olmuş, ikramiyesini almış emekli devlet memurları Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarından yararlanamayacak.

 

 

 

 

 

Tarih – Sayı

13.01.2015/ www.sgk.gov.tr

Konu

Sahte belge ile yapılan yurtdışı borçlanma işlemlerine ilişkin 2015/02 Sayılı Genelge yayımlandı.

Özet

08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun” 1 inci maddesine göre,  18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler Türk vatandaşı iken yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde,  borçlanabilmektedirler.          

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanların;

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,

2) Yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden,

durumlarına uygun olanını SGK’ya ibraz etmeleri halinde borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerini belgelendirme mecburiyetleri kendilerine aittir.

Sözleşmeli/sözleşmesiz ülkelerdeki çalışma sürelerini, bulundukları ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden aldıklarını beyan ederek borçlanma talebinde bulunan sigortalıların ibraz ettikleri yurtdışı hizmet belgelerinin teyidi amacıyla yurtdışı hizmet belgesini tanzim ve tasdik eden yurtdışındaki temsilciliklerimizle yapılan (konsolosluklar, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler) yazışmalar sonucunda yurtdışı hizmet belgeleri sahte olanların 3201 sayılı Kanuna göre yaptıkları yurtdışı hizmet borçlanmaları ve borçlanma karşılığı bağlanan aylıkları iptal edilmekte, yersiz olarak ödenen aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilmektedir. Ayrıca, bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Diğer taraftan yurtdışı temsilciliklerimizce düzenlendiği belirtilerek sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine ibraz edilen sahte hizmet belgeleriyle SGK’dan aylık veya gelir alanlarla ilgili yürütülmekte olan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; sigortalıların ibraz ettiği yurtdışı  hizmet  belgelerinin  sahte  olması  nedeniyle  SGK’ya  ödenen tutarların 6098 sayılı Borçlar Kanunun 81 inci maddesine göre gelir kaydedilmesi gerektiği teklif edilmiştir.

Sahte yurtdışı hizmet belgesi sunarak yurtdışında geçen çalışma sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak borcunu ödeyenler ile borçlandıkları hizmetlere istinaden aylık bağlananların borçlanma karşılığı SGK’ya ödedikleri miktarlar ile ilgili Kurum uygulamasının ne yönde olması gerektiği hususunda, Hukuk Müşavirliğinden alınan 18.09.2014 tarihli mütalaa; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 81 inci maddesi; “Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hakim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir” hükmüne amir olup, bu madde mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 65 inci maddesini karşılamaktadır. 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ise “Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte geri verilir. Kanuni faiz primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır.” hükmünü amir olup, mezkür düzenlemede yanlış ve yersiz olarak almış olduğu anlaşılan primlerin işverenlere ve sigortalılara geri verileceği belirtilmişse de, sahte bildirimler nedeniyle ödenen primler bu kapsamda olmayıp, bu nitelikteki prim ödemeleri için madde hükmü uygulanmaz. Zira Borçlar Kanununa atıf yapılarak primlerin iade edilmeyeceği açıkça vurgulanmıştır. Sözleşmesiz ülkelerdeki ve sözleşmeli ülke Libya’da geçen çalışma süreleri ile ilgili sahte yurtdışı hizmet belgesi sunarak 3201 sayılı Kanuna göre borçlanan/borçlandıkları hizmetlere göre aylık bağlanan sigortalıların, sahte yurtdışı hizmet belgesi sunduklarının teftiş haricinde tespit edilmesi halinde de; borçlanmalarının iptal edilerek ödedikleri borçlanma bedellerinin 6098 sayılı Kanunun 81 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek iade edilmemesi, aylık bağlanmış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre işlem yapılarak borçlanma bedellerinin yersiz ödemelere mahsup edilmesi, kalan miktar olursa yine 6098 sayılı Kanunun 81 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek iade edilmemesi gerektiği, yönündedir.

Buna göre, sözleşmeli/sözleşmesiz ülkelerdeki sigortalılık sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmak için sahte yurtdışı hizmet belgesi sunduğu belirlenen sigortalılar hakkında soruşturma raporu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda işlem yapılarak borçlanma karşılığı ödenen miktarın, aylık bağlanmış ise yersiz ödemeye mahsup edildikten sonra kalan borçlanma tutarının SGK’ya gelir kaydedilmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Bu genelgenin yayım tarihinden önce sahte hizmet belgesi sunarak yurtdışında sözleşmeli/sözleşmesiz ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanıp, borçlanma bedeli iade edilen sigortalılar ile borçlandıkları süreler dikkate alınarak aylık bağlanan sigortalılara yersiz olarak ödenen aylıklar ile ilgili 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre işlem yapıldıktan sonra kalan miktarı iade edilen sigortalılar hakkında bu Genelge hükümleri uygulanmayacaktır.

 

 

Tarih – Sayı

22.01.2015/29244 RG

Konu

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Özet

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile;

- Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla;  Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,

- Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,

görevleri süresince, çalışma izni almalarına gerek bulunmayacaktır.

Değişiklikte önce her iki hal için “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ay” şartı “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ay” şeklindeydi.

Ayrıca bu kapsamdaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanacaktır.

 

 

 

Tarih – Sayı

23.01.2015/ www.sgk.gov.tr

Konu

2015 yılında uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlara ilişkin 2015/4 sayılı Genelge yayımlandı

Özet

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :       40,05 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    :   1.201,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı :     260,33 TL,  

Aylık kazanç üst sınırı    :  7.809,90 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :        42,45 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    :    1.273,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı :      275,93 TL,

Aylık kazanç üst sınırı    :   8.277,90 TL,

b) Kamu sektöründe:

15/12/2014 - 14/1/2015 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2014 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için  : 37,80 TL x 16 gün = 604,80 TL,

2015 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 40,05 TL x 14 gün = 560,70 TL,

15/12/2014-14/1/2015 devresi için          : 604,80 TL + 560,70 TL = 1.165,50 TL,

15/12/2014 - 14/1/2015 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2014 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 245,70 TL x 16 gün = 3,931,20 TL,

2015 yılı Ocak ayının ilk yarısı için       : 260,33 TL x 14 gün = 3,644,62 TL,

15/12/2014-14/1/2015 devresi için            : 3,931,20 TL + 3,644,62 TL = 7.575,82 TL,

 15/1/2015 ila 14/6/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı :  1.201,50 TL,

Aylık kazanç üst sınırı : 7.809,90 TL,

15/6/2015 - 14/7/2015 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2015 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 40,05 TL x 16 gün = 640,80 TL,

2015 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için    : 42,45 TL x 14 gün =  594,30 TL,

15/6/2015-14/7/2015 devresi için              : 640,80 TL + 594,30 TL = 1.235,10 TL,

15/6/2015- 14/7/2015 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2015 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 260,33 TL x 16 gün = 4.165,28 TL,

2015 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için :  275,93 TL x 14 gün = 3.863,02 TL,

15/6/2014-14/7/2014 devresi için           : 4.165,28 TL+ 3.863,02 TL = 8.028,30 TL,

15/7/2015 ila 14/12/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;  

Aylık kazanç alt sınırı  :  1.273,50 TL,

Aylık kazanç üst sınırı :  8.277,90 TL

olarak belirlenmiştir.

 

 

                                                                           

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’ i ila 30’ u arasında düzenleyenler için;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   20,03 TL,

Aylık kazanç tutarı    : 600,90 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   21,23 TL,

Aylık kazanç tutarı    : 636,90 TL,

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2014 ila 14/01/2015 dönemi için;

2014 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı : 37,80 x %50 = 18,90 TL,

2015 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı   : 40,05 x %50 = 20,03 TL,  

2014 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için; 18,90 TL x 16 gün = 302,40 TL,

2015 yılı Ocak ayının ilk yarısı için; 20,03 TL x 14 gün = 280,42 TL,

15/12/2014-14/1/2015 devresi için aylık kazanç; 302,40 + 280,42 = 582,82 TL,     

  

15/6/2015  ila 14/7/2015 dönemi için;

2015 yılı Haziran ayı günlük kazanç tutarı   : 40,05 x %50 = 20,03 TL,  

2015 yılı Temmuz ayı günlük kazanç tutarı : 42,45 x %50 = 21,23 TL,

2015 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için     : 20,03 TL x 16 gün = 320,48 TL,

2015 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için       : 21,23 TL x 14 gün =  297,22 TL,

15/6/2015-14/7/2015 devresi için aylık kazanç: 320,48 TL + 297,22 TL = 617,70 TL

 1.3- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;   40,05 TL x % 6 = 2,40 TL(Günlük),

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında; 42,45 TL x % 6 = 2,55 TL (Günlük),

- Çocuk zammı:

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;      1.201,50 TL x % 2 = 24,03 TL (Aylık),

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında;    1.273,50 TL x % 2 = 25,47 TL (Aylık),

- Aile zammı (yardımı):

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;    1.201,50 TL x %10 = 120,15 TL (Aylık)

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında; 1.273,50 TL x % 10 = 127,35 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.4- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

11.09.2014 tarih,  29116(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 50 nci maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası “sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu hükme istinaden, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :       40,05 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    :   1.201,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı :     120,15 TL,

Aylık kazanç üst sınırı    :     3.604,50 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :       42,45 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    :   1.273,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı :     127,35 TL,

Aylık kazanç üst sınırı    :  3.820,50 TL

olarak uygulanacaktır.

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

 

2.1- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   40,05 TL x 22 x % 34,5  =    303,98 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 260,33 TL x 22 x % 34,5  = 1.975,90 TL,

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   42,45 TL x 22 x % 34,5  =    322,20 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 275,93 TL x 22 x % 34,5  = 2.094,31 TL  

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre :  40,05 TL x 22 x % 32,5 =    286,36 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre: 260,33 TL x 22 x % 32,5 = 1.861,36 TL,      

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   42,45 TL x 22 x % 32,5 =    303,52 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 275,93 TL x 22 x % 32,5 = 1.972,90 TL,

1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   40,05 TL x 22 x % 35,5 =    312,79 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 260,33 TL x 22 x % 35,5 = 2.033,18 TL),

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Aylık kazanç alt sınırına göre :   42,45 TL x 22 x % 35,5  =    331,53 TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 275,93 TL x 22 x % 35,5  = 2.155,01 TL,

ödeyeceklerdir.

 

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 40,05 TL x 30 x % 20 = 240,30 TL,

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 260,33 TL x 30 x % 20 = 1.561,98 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 42,45 TL x 30 x % 20 = 254,70 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 275,93 TL x 30 x % 20 = 1.655,58 TL,

 

 

 

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre : 40,05 x 30 x % 32 = 384,48 TL(/ 30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre:260,33 x 30 x % 32 = 2.499,17 TL (/ 30 x gün sayısı),

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre :  42,45 x 30 x % 32 =  407,52 TL (/ 30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 275,93 x 30 x %32 = 2.648,93 TL(/ 30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre :  40,05 x 30 x % 35 = 420,53 TL(/ 30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 260,33 x 30 x % 35 =2.733,47 TL(/ 30 x gün sayısı),

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre : 42,45 x 30 x % 35 =  445,73 TL(/ 30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 275,93 x 30 x % 35 = 2.897,27 TL(/ 30 x gün sayısı)

ödeyeceklerdir.

 

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme

gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;

40,05 TL x 15 x % 32,5 = 195,24 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında;

42,45 TL x 15 x % 32,5 = 206,94 TL,

olacaktır.

 

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre  :  40,05 TL x 30 x % 34,5 = 414,52 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 260,33 TL x 30 x % 34,5 = 2.694,42 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :   42,45 TL x 30 x % 34,5 = 439,36 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 275,93 TL x 30 x % 34,5 = 2.855,88 TL,

 

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre  :  40,05 TL x 22 x % 34,5 = 303,98 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 260,33 TL x 22 x % 34,5 = 1.975,90 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :  42,45 TL x 22 x % 34,5 = 322,20 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 275,93 TL x 22 x % 34,5 = 2.094,31 TL

prim ödeyeceklerdir.

 

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 40,05 TL x 30 x % 32 = 384,48 TL,

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 260,33 TL x 30 x % 32 = 2.499,17 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 42,45 TL x 30 x % 32 = 407,52 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 275,93 TL x 30 x % 32 = 2.648,93 TL,

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında  ; 40,05 TL x 22 x % 32 = 281,95 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında; 42,45 TL x 22 x % 32 = 298,85 TL

prim ödeyeceklerdir.

 

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.201,50 TL / 3 = 400,50 TL x % 12 = 48,06 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.201,50 TL x % 12 = 144,18 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için,

 1.201,50 TL x 2 = 2.403,00 TL x % 12 = 288,36 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.273,50 TL / 3 = 424,50 TL x % 12 = 50,94 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.273,50 TL x % 12 = 152,82 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için,

  1.273,50 TL x 2 = 2.547,00 TL x % 12 = 305,64 TL,

olacaktır.                                                           

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.201.50 TL x 2 = 2.403.00 TL x % 12 = 288,36 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.273,50 TL x 2 = 2.547,00 TL x % 12 = 305,64 TL,

olacaktır.

 

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.201,50 TL / 3 = 400,50 TL x % 12 = 48,06 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

 1.273,50 TL / 3 = 424,50 TL x % 12 = 50,94 TL,

olacaktır.

 

 

 

 

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.201,50 TL x % 6 = 72,09 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.273,50 TL x % 6 = 76,41 TL

olacaktır.

 

5- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar

 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın     % 32’sidir.

Buna göre, 2014 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 40,05 x % 32 = 12,82 TL(*), üst sınırı; 260,33 x % 32 = 83,31 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 42,45  x % 32 =  13,58 TL, üst sınırı; 275,93  x %32 = 88,30 TL

esas alınacaktır.

4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 40,05 TL x % 20 = 8,01 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 260,33 TL x % 20 = 52,07 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 42,45 TL x % 20 = 8,49 TL,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 275,93 TL x % 20 = 55,19 TL

esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2015 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 40.05 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2015 tarihinden 30/06/2015 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 40.05 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

-1/7/2015 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan, geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 42.45 TL altında hesaplanmış olanların 1/7/2015 tarihinden 31/12/2015

tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 42.45 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2015 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 20.03 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2015 tarihinden 30/06/2015 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 20.03 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

-1/7/2015 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 21.23 TL altında hesaplanmış olanların, 1/7/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 21.23 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

 

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2015 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 8,17 olduğu dikkate alındığında, 2014 yılında 103.00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2015 yılında 112.00 TL olacaktır.

 

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2014 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 8,17 olduğu dikkate alındığında, 2014 yılında 415,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2015 yılı için 449 TL olarak belirlenmiştir.

 

9- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.201,50 TL, 1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.273,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

 

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması 

Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla,  yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih – Sayı

24.01.2015/29246 Resmi Gazete

Konu

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği yayımlandı.

Özet

Tebliğ ile;  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğe göre güvenlik raporu; üst seviyeli kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin veproseslerin tanıtımının yapıldığı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu belgeyi ifade etmektedir.

Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi Tebliğ Ek-2’de belirtilen bilgileri ve güvenlik raporu formatını dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

Güvenlik raporunda kullanılan veya belirtilen; güvenilirlik verileri, olasılık verileri, enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonları, meteorolojik, hidrografik ve benzeri bilgiler ile referans bilgilerinin; hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar ile ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize edilmiş kaynaklardan alındığı belirtilir.

Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi tarafından, Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği hazırlanan/hazırlatılan kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporu ile birlikte ancak ayrı bir doküman olarak harici bir bellek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Söz konusu kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporunun herhangi bir bölümünü veya ekini teşkil etmez.

 

Tarih – Sayı

25.01.2015/29247 Resmi Gazete

Konu

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ” (TEBLİĞ NO: 2015/1) yayımlandı.

Özet

28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan 09UMS0037-4 referans kodlu Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı değiştirilmiştir.

 

 

 

 

Tarih – Sayı

27.01.2015/29249 Resmi Gazete

Konu

Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8517 Başvuru Numaralı Kararı yayımlandı.

Özet

Anayasa Mahkemesi kararında; Eğitim Sen Yönetim Kurulu’nun yurt çapında almış olduğu göreve gelmeme çağrısına katılarak göreve gelmeyen memura verilen uyarma cezasının Anayasa’nın 51 inci maddesi gereğince sendika hakkına müdahale niteliğinde olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı ve yargılamanın yeniden yapılması gerektiğini belirtmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Tarih – Sayı

31.01.2015/29253 Resmi Gazete

Konu

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

Özet

Yönetmelik ile, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılara ve engelli bireylere aylık harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla;

a) Bakanlık sosyal hizmet kuruluşlarında ücretsiz kalan engelli ve yaşlı bireylere,

b) Bakanlıkça yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında kalan engelli ve yaşlı bireylerden Bakanlığın sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olanlara,

c) Darülaceze Müessesesince ücretsiz bakılan engelli ve yaşlı bireylere,

ç) Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenerek veya Bakanlıkça ücretsiz kontenjandan yararlandırılarak özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan engelli ve yaşlılara,

harçlık ödenir.

Söz konusu engelli ve yaşlı bireylere her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık ödenir.

 

 

Tarih – Sayı

31.01.2015/29253 Resmi Gazete

Konu

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Özet

Yapılan değişiklik ile tarımsal faaliyette bulunanlardan, tarımsal ürünlerini lisanslı depo işletmelerine tevdi eden ve bu ürünleri temsilen elektronik ürün senedi düzenlenerek hesaplarına aktarılanların, elektronik ürün senetlerini satması halinde kesinti, elektronik ürün senedinin işlem gördüğü borsa tarafından gönderilecek bilgiler çerçevesinde yetkili takas kuruluşu tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden kesinti yapılması zorunluluğu 1/1/2018 tarihine ertelemiştir.

 

 

 

Kaynak: turmob.org.tr
Bu haber toplam 1632 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
12345
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim