• BIST 8646.12
 • Altın 2004.069
 • Dolar 30.3193
 • Euro 33.0335
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

4447 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDESİNE GÖRE SGK TEŞVİKLERİ...

Abdullah KARABIÇAK

4447 sayılı Kanuna Eklenen geçici 10.maddesine göre işverenlerin yararlanacağı teşvik ile ilgili detaylı açıklamaları içeren yazımızın ilgilenenlere yardımcı olacağını umarım.

       Yazımızın sonundaki önemli not kısmını mutlaka okuyunuz.

Destek unsurlarından faydalanmak için aşağıdaki şartların taşınması gerekmektedir.

      1. Sigortalı Yönünden;

a)      1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b)     18 yaşından büyük olması, (Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı)

c)      İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

d)     Fiilen çalışması,

  

     2.     İşyeri Yönünden;

a)      Özel sektör işverenlerine ait olması,

b)     Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c)      Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

d)     Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,

e)      Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

f)       Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

Ayrıca, işe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İşkur kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

 

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.

 

DESTEK UNSURLARINDAN FAYDALANABİLECEK SÜRE;

1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 48 aysüreyle, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 54 ay süreyle,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 36 ay süreyle,  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı42 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle yararlanılabilecektir.

 

 

 

 

29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden ise,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle,

Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle, yararlanılabilecektir.

Ayrıca; sigorta primi işveren hissesi desteğinden, belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması nedeniyle yararlanılmakta olan sigortalının, 1.3.2011 ila31.12.2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 aysüreyle daha yararlanılabilecektir. 

DESTEKTEN FAYDALANAMAYACAK SİGORTALI VE İŞYERLERİ;

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında faydalanılamaz. Ayrıca, Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Teşvik kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Buna göre, destek unsurundan faydalanan sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen indirimden yararlanılması sırasında, önceki teşvik unsurlarındaki gibi (4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve 9. Maddeleri) bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.

Sonuç olarak, işverenlerimizin bu teşvik unsurlarından faydalanması için yapması gereken başlıca işlemler; 01.03.2011 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların www.sgk.gov.tr web adresinde e-bildirge sistemindeki sorgulama ekranından destek kriterlerine uyup uymadıklarını incelemektir. Sonrasında işe alınan ve kriterleri uyan sigortalıların işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki işyerinin ortalama sigortalı sayısının üzerinde olduğu dönemlerde teşvikten faydalandırılması gerekmektedir. Yani destek kriterlerine uygun bir sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki o işyerinin ortalaması “50” ise, bu teşvikten faydalanacağı 24 ay boyunca sadece sigortalı sayısı 50’nin üzerinde olan aylarda teşvik indiriminden faydalanılabilecektir. İşverenlerimizin bu kriterlere uygun sigortalı ve işyerleri için Aylık Prim ve Hizmet Belgesini “06111” sayılı kanun numarası ile onaylamaları gerekmektedir. Ayrıca işverenlerimizin, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edildiği taktirde, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle faydalanamayacağı unutulmamalıdır.

 

Ortalama Sigortalı Sayısının Tespit Edilmesi

 

       Ortalama sigortalı sayısının hesabında, işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalıların hem de alt işverenlerin (aracı kodu ile) çalıştırmış olduğu sigortalıların sayısı dikkate alınacaktır
  
ÖRNEK: Diğer şartları taşıyan ve meslek lisesi mezunu olan, diplomasındaki bölümle işyerinde yağacağı iş uyumlu olan, 2014 Aralık ayında  işe alınan 20 yaşındaki sigortalı (A) için, geriye dönük altı ayda işyerinden bildirimi yapılan sigortalı sayısının aşağıdaki şekilde olduğunu varsayalım.
 
2014/11: 4, 2014/10: 3, 2014/09: 2, 2014/08: 2, 2014/07: 4, 2014/06: 3 işçi
 
Bu durumda ortalama sigortalı sayısı : 4 + 3 + 2 + 2 + 4 + 3 = 18/6 = 3''''tür.

 

Sigortalının toplam teşvikten yararlanma süresi (sigortalının işe alınmadan önce İŞKUR kaydı da yapılmıştır) : 42 aydır.
 
İşveren, sigortalı (A) için 2014 Aralık ayından itibaren sigortalı sayısı 4''''ün altına düşmediği aylarda 42 ay süreyle teşvikten yararlanabilecektir. Sigortalı sayısının ortalamanın altına düştüğü aylarda teşvikten yararlanamayacaktır.
 
Ortalama sigortalı sayısı, her ay işe alınan sigortalılar için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yukarıdaki örnekte Aralık ayında sigortalı (A)''''dan başka (C), (D), (E) adında 3 işçi daha işe alındığını varsayarsak, bu 3 işçi için de ortalama sigortalı sayısı 3 olacaktır. Ay içinde çalıştırılan sigortalı sayısı 4''''ün altına düşmediği sürece, 3 sigortalının üzerindeki sayı kadar olanları için teşvikten yararlanılacaktır.
 
Şubat  2015 ayında işyerindeki sigortalı sayısının 5 olduğunu ve Aralıkta işe alınanların hepsinin çalışmaya devam ettiğini varsayarsak, işverence belirlenecek 2 sigortalı için teşvikten yararlanılabilecektir.
 
Sigortalı ilk işe alındığı ayda ortalama sigortalı sayısının üzerinde olmamakla birlikte, ilerleyen aylarda, ortalamanın üzerine çıkılması durumunda, ortalamanın üzerine çıkıldığı aylar için teşvikten yararlanılabilecektir.
 
Sigortalının işe alındığı tarihten geriye doğru 6 ay içinde SGK''''ya bildirilen sigortalıların ortalaması hesaplanırken, hiç sigortalı bildirimi yapılmayan aylar olması durumunda bu aylar dikkate alınmaksızın, bildirim yapılan aylardaki toplam sigortalı sayısı bildirim yapılan ay sayısına bölünerek bulunacaktır.
 
Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar (02 belge kodu ile bildirilenler) ve ay içinde ücretsiz izin veya istirahat raporu kullananlardan 0 gün 0 kazanç bildirilen sigortalılar da ortalama sigortalı sayısında dikkate alınacaktır.
 
Yeni tecil edilen veya sigortalıların işe alındığı tarihten geriye dönük 6 aylık süre içinde  hiç sigortalı bildirimi bulunmayan işyerlerinin ortalama sigortalı sayısı "0" olacağından işe aldıkları ve diğer şartları taşıyan tüm sigortalılar için teşvikten yararlanabileceklerdir.
 
Ay içinde işe giren ve işten çıkan tüm sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir. Ancak aynı ay içinde aynı sigortalı işten çıkıp tekrar aynı işyerinde işe girmiş ise bu sigortalı mükerrer olarak sayılmayacak sadece bir olarak sayılacaktır.
 
ÖNEMLİ NOT:

AYLIK ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ TAKİBİ İŞVERENLER TARAFINDAN YAPILMALIDIR. SGK AYLIK ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ KONTROLÜNÜ ANCAK DÖNEM BİLDİRGELERİ VERİLDİKTEN SONRA YAPABİLMEKTEDİR. BU SEBEPLE İŞVERENLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ TUTMAMASI DURUMUNDA HEM TEŞVİKTEN HEMDE %5’LİK İNDİRİMDEN YARARLANILMASI MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. 
 

TEŞVİK SİSTEMİNİN SGK SİSTEMİNDE İŞLYEYİŞİ TIKLAYIN

Bu yazı toplam 57889 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
12345
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim