• BIST 9025.5
 • Altın 2110.737
 • Dolar 31.5212
 • Euro 34.2158
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları

6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları
6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları
17.02.20152015-86552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
             Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 71266071.206.05.12/ 104                                                                         10/02/2015

Konu   : 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi

kapsamındaki kuruluşların borçları

 

 

 

GENELGE

2015 -8

 

1-Genel Açıklamalar

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması  ile  Bazı  Alacakların  Yeniden  Yapılandırılmasına  Dair  Kanunun  geçici 2  nci

maddesinin birinci fıkrasında;

“a) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile
mahallî  idare  birliklerinin;  büyükşehir  belediyesine  ve  büyükşehir  ilçe  belediyesine  dönüşen
belediyelerin  ve  bağlı  kuruluşlarının,  birleşme/dönüşme/katılma  veya  devir  yoluyla  ilçe
belediyelerine,  büyükşehir  belediyelerine  ve/veya  bağlı  kuruluşlarına  veya  köye  dönüşen
belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan
kamu ve özel hukuka tabi borçlarının bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla işlemiş olan
ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun
asli  unsurunun  toplamı  herhangi  bir  faiz,  gecikme  faizi,  gecikme  zammı  gibi  ferî  alacak
uygulanmaksızın  bu  idarelerin  genel  bütçe  vergi  gelirleri  tahsilat  toplamı  üzerinden  ayrılan
paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesindeki esaslar dâhilinde ve 6360
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası da dikkate alınmak suretiyle tahsil edilir.
Bu bent kapsamına giren alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanmış olan ferî
alacakların tahsilinden vazgeçilir.

b) 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla (a) bendinde belirtilen idarelere devredilen borçları dışında kalan ve anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen diğer kamu idarelerine devredilen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da  (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden hesaplanarak ilgili kamu idaresinden tahsil edilir.

c) Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır.

ç) Bu fıkra kapsamına giren borçlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.”

Dördüncü fıkrasında;

“a) Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi

ile   5216  sayılı  Kanunun  geçici   3  üncü  maddesi  kapsamında  uzlaşılan  alacaklar  hakkında

uygulanmaz.

b) Bu maddenin bir, iki, üç ve altıncı fıkralarında geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya
fiyatları endeksi  (TEFE) aylık değişim oranlarını,  1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları
endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE)  aylık  değişim  oranlarını  ifade eder.  Anılan  fıkralara  göre  ödenecek alacaklara  bu
Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken  Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu

Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.”

Beşinci fıkrasında; “Bu madde kapsamındaki alacaklar ile bu Kanunun bazı alacakların yeniden   yapılandırılmasına   ilişkin   hükümleri   kapsamındaki   alacaklarla   ilgili   olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.”

hükümleri yer almaktadır.

Diğer  taraftan, 6360  sayılı  On  Dört  İlde  Büyükşehir  Belediyesi  ve  Yirmi  Yedi  İlçe

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun gereğince, tüzel kişiliği sona eren mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli
idare birliklerinin, büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin
ve bağlı kuruluşların borçlarının 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasına göre
borçlunun genel bütçe vergi gelirleri paylarından kesilmek suretiyle tahsil edilmesi gerektiğinden
bu kapsamdaki borçların  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
geçici 60 ıncı maddesi kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren kuruluşların borçları ile ilgili sosyal  güvenlik  il  müdürlüklerince/sosyal  güvenlik  merkezlerince  yapılacak  işlemler  aşağıda açıklanmıştır.

2-Kapsama Giren Borçlu Kuruluşlar

6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren;

a- Mahalli idareler (il özel idaresi, belediyeler ve köyler) ve bunlara bağlı kuruluşlar, b- Mahalli idare birlikleri ve bunlara bağlı kuruluşlar,

bu madde kapsamında değerlendirilecektir.

 

3-Kapsama Giren Borçların Türü ve Dönemi

6552  sayılı  Kanunun  geçici 2  nci  maddesinin  birinci  fıkrasında  borç  türü  ayrımına

gidilmediğinden borçlu kuruluşun tüzel kişiliğin sona erdiği 30/03/2014 ve öncesine ait her türlü borçları bu kapsamda değerlendirilecektir.

Buna göre,

5510  sayılı  Kanunun   4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının    (a)  ve      (c)     bentleri

kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan;

-Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

-Damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, sosyal yardım zammı,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik  tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

-5510  sayılı  Kanunda  öngörülen  yükümlülüklerin  yerine  getirilmemesi  nedeniyle uygulanan idari para cezası,

-Emeklilik keseneği, kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet alacağı, ek karşılık primi, emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-temsil-görev tazminatı,
            -Kira, fazla ve yersiz ödemeler ile rücuan alacaklar ile takip ve mahkeme masrafları,
vekalet ücretleri, her türlü kişi borçları,

-Tasarruf  teşvik  kesintisi  ve  katkı  payları,   (Hazine  Müsteşarlığınca  borçludan  tahsil

edilmesi için Kurumumuza gönderilenler hariç) konut edindirme yardımı,

İle bu borçlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, yasal faiz borçları ve fer’ileri bu madde kapsamına girmektedir.

Diğer taraftan, sigortalılar tarafından açılan davalar sonucu mahkeme kararına istinaden
Hazine Müsteşarlığınca sigortalıya ödenen tasarruf teşvik kesintileri,  6183 sayılı Kanuna göre
borçlu  belediyeden  cebren  takip  ve  tahsili  için  Genel  Müdürlüğümüzce  sosyal  güvenlik  il
müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezlerimize gönderilmiş olmakla beraber bu kapsamdaki
alacakların farklı kalemlerden oluşması ve tasarruf teşvik kesintisi asıl tutarının bilinmemesi nedeniyle bu türdeki borçlara geçici  2 nci madde kapsamında Ünitelerimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.

 

4-6111   Sayılı   Kanuna   Göre   Yapılandırması/6183   Sayılı   Kanuna   Göre Taksitlendirmesi Devam Eden Borçlar

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren borçlar için daha önce gerek 6111
sayılı Kanuna göre yapılandırılmış, gerekse 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ve
geçici 2  nci  maddenin  yürürlüğe  girdiği 11/09/2014  tarihine  kadar  yapılandırma  veya

taksitlendirme bozma koşulu oluşmamış ise yapılandırmanın ya da taksitlendirmenin bozularak
bakiye  borç 6552  sayılı  Kanunun  geçici 2  nci  maddesinin  birinci  fıkrası  kapsamında

değerlendirilecek ve bu kapsamdaki borçlulara konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

 

5- Belediyelerin Uzlaşma Kapsamındaki Borçları

6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası; “Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında uygulanmaz.” hükmüne amirdir.

Buna göre, daha önce 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile
10/07/2004 tarihli  ve 5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanununun  geçici  3  üncü  maddesi

kapsamında uzlaşılan alacaklar bu Kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

6- Başvuru

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkra kapsamındaki borçlar için borçlunun yazılı talebinin
alınacağına dair bir hüküm bulunmadığından, bu fıkra kapsamındaki borçlar için başvuru şartı
aranmayacaktır. Ünitelerimizce bu kapsamdaki borçlar en geç 31/03/2015 tarihine kadar ilgisine
göre  Maliye  Bakanlığı  Muhasebat  Genel  Müdürlüğü’ne/İller  Bankası  Anonim  Şirketi’ne
bildirilecektir.

 

7- Borç Tutarının Hesaplanması

6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre, bu kapsamdaki borçlar yeniden değerlendirilirken borç asılları ile borç asıllarının muaccel olduğu tarihten geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihine kadar (11/09/2014) Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği;

-31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

-01/01/2005-31/12/2013  tarihi  arasında  üretici  fiyatları  endeksi  (ÜFE)  aylık  değişim

oranları,

-01/01/2014-11/09/2014 tarihi arasında yurtiçi üretici fiyatları endeksi  (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları,

esas alınacak ve  bu oranlar (Ek-3) üzerinden  borç tutarı hesaplanacaktır.

Alacak asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aylık olarak uygulanması sırasında, aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için, eksi değer almış olan oranlar da dikkate alınacak ancak peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, hiçbir şekilde alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır.

Örnek-    (A)  Kuruluşun   2014   /Şubat  ayına  ait  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinden

kaynaklanan sigorta primi alacak aslının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu alacağın ödeme vadesi  31/03/2014 tarihinde sona erdiğinden ödeme vadesinin sona erdiği  01/04/2014 tarihinden 10/9/2014 tarihine kadar (10/9/2014 tarihi dahil) gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak hesaplanacaktır.

Buna göre;

2014 Nisan ayı       Yi-ÜFE oranı       0,0009

2014 Mayıs ayı        Yi-ÜFE oranı     -0,0052

2014 Haziran ayı       Yi-ÜFE oranı    0,0006

2014 Temmuz ayı      Yi-ÜFE oranı   0,0073

2014 Ağustos ayı      Yi-ÜFE oranı     0,0042

2014 Eylül ayı  için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 10 günlüğü esas alınacağından, 0,0042/ 30 x 10 = 0,0014

değerleri alınacaktır

3.000,00 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

(0,0009)+ (-0,0052)+ (0,0006)+ (0,0073)+ (0,0042)+ (0,0014) = 0,0636 olup,

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine geçecek değer ise: 3.000,00 x 0,0636 = 190,80 TL dir.

Yeniden yapılandırılacak toplam alacak tutarı 3.000,00 + 190,80 = 3.190,80 TL olacaktır.

 

7.1-5510  Sayılı  Kanunun       4  üncü  Maddesinin  Birinci  Fıkrasının            (a)  Bendi

Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılardan Kaynaklanan Borçların Hesaplanması

a) Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı borçlarının hesaplanması

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında borcu bulunan işyerlerine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payına ait borç asılları ile bu asılların muaccel olduğu tarihten itibaren Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanan tutar toplanarak   işyeri   bazında,   "6360   sayılı   Kanuna   göre   işyeri   Bazında   Borç   Tablosu” (EK-1) düzenlenecek, daha sonra borç türü bazında, borçlu tüm işyerlerinin borcunun toplandığı “Borç Türü Bazında  “6552/Geçici  2 nci Maddesine Göre Birleştirilmiş Borç Tablosu”  (Ek-2) konsolide edilip borç toplamı üst yazı ekinde ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne veya İller Bankası Anonim Şirketi’ne bildirilecektir.

 

b) İdari para cezası borçlarının hesaplanması

Borçlu kurumlarca, tüzel kişiliklerinin sona erdiği 30/03/2014 tarihi ve öncesi sürelere ilişkin Kurumumuza verilmesi gereken prim belgelerinin yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle uygulanan/uygulanacak olan idari para cezalarından ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları bu Kanun kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer  taraftan devredilen kurumlarca  işlenen  fiiller  dolayısıyla  uygulanması  gerektiği halde  henüz  tebliğe  çıkartılmamış  idari  para  cezaları  var  ise  bu  cezaların  da  derhal  tebliğe çıkartılması gerekmektedir.

Geçici   2  nci  maddeye  göre     30/03/2014  öncesine  ait  tüm  borçlar  bu  kapsamda

değerlendirilmesi  gerektiğinden,   30/03/2014  öncesine  ait  olup  ancak  11/09/2014  ve  sonrası

tarihlerde tebliğ olan idari para cezaları da    geçici  2 nci madde kapsamına değerlendirilmesi gerekmektedir.

Örnek: 20/01/2014 tarihinde işten ayrılmış (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 18/08/2014  tarihinde  Kurumumuza  verildiği  varsayıldığında,  cezaya  konu  fiilin bildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 30/01/2014 tarihinde işlenmiş olduğu dikkate alındığında söz konusu ceza, geçici 2 nci maddenin yayım tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olsa dahi bu kapsama dahil edilecektir.

 

c) Mahkeme kararı, denetim raporu veya resmi kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden  oluşan borçlar

30/03/2014 ve önceki aylara ilişkin olup;
- Mahkeme ilâmına,

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya kamu idarelerinin denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara,

- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara,

İstinaden  gerek işverenlerce  gerekse  Kurumumuzca  re’sen  düzenlenen aylık  prim  ve
hizmet  belgelerine  dayanarak  tahakkuk  ettirilen  prim  borçları,  geçici 2  nci  maddeye  göre

30/03/2014 öncesine ait tüm borçlar bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu

belgelerin  Kanunun  yayımı  tarihinden  önce  veya  sonra  verildiği  üzerinde  durulmaksızın  bu kapsama dahil edilecektir.

 

d) Kanun kapsamındaki kuruluşlarca yapılan özel bina inşaatları ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan borçlar

Bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/03/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması gerekmektedir.

Diğer  taraftan, 30/03/2014  tarihine  kadar  bitirilmiş  ihale  konusu  işler  ve  özel  bina

inşaatlarıyla  ilgili  olarak,  Kanunun  yayımı  tarihine  kadar  işin  bitirildiğine  dair  dilekçe  ile başvurularak  teminat  iade  yazısının/ilişiksizlik  belgesinin  verilmesi  talep  edilmiş  olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde,  işverenlere  atfedilebilecek  bir  kusurun  bulunmadığı  da  dikkate  alınarak  gerekli araştırma/tespit  işlemi  derhal  sonuçlandırılacak  ve  varsa  bu  işlere  ilişkin  fark  işçilikten kaynaklanan prim alacakları da geçici 2 nci madde kapsamına dahil edilecektir.

 

e) Tabii afetler nedeniyle ertelenmiş olan borçların hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu  durumu  belgelemeleri  ve  olayın  meydana  geldiği  tarihten  itibaren  üç  ay  içinde  talepte bulunmaları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilmektedir.

Bu bağlamda, geçici 2 nci madde kapsamına giren ve ödeme süresi tabii afet nedeniyle ertelenmiş olan borçların bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranında  hesaplama yapılmayacaktır.

 

Örnek: (BB) Belediye Başkanlığının 2012/11 inci aya ait ödenmeyen sigorta prim borcu bulunmasına karşın işyerinde 09/5/2013 tarihinde meydana gelen yangın nedeniyle söz konusu sigorta prim borcu 09/5/2014 tarihine kadar ertelendiği varsayıldığında bu borcun geçici 2 nci madde kapsamında hesaplanmasında 09/5/2013 ila 09/5/2014 tarihleri arasında Yi-ÜFE oranları dikkate alınmayacaktır.

7.2-5510  Sayılı  Kanunun       4  üncü  Maddesinin  Birinci  Fıkrasının            (c)  Bendi

Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılardan Kaynaklanan Borçların Hesaplanması

6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il
özel idarelerinin kapsama giren borçlarının Kanunun yayımlandığı  10/09/2014 tarihi itibarıyla
işlemiş olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile
devrolan borcun asli unsurunun toplamı, devralan belediyeler veya il özel idarelerinin genel bütçe
vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek üzere ilgisine göre Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne/ İller Bankası Anonim Şirketine bildirilecektir.

Borcun hesaplanması ve bildirilmesine ait iş ve işlemler merkezden yapılacak olup, tüzel
kişiliği sona eren belediye veya özel idarelerinin kapsama giren borçlarından;
            -Sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari
hizmet süresi kesenek-karşılık- prim tutarları ve idari para cezası borçları Kamu Görevlileri Daire
Başkanlığınca,

-Ek  karşılık  primi,  emekli  ikramiyesi,  emekli  ölüm  yardımı,  makam-temsil-görev tazminatı borçları Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe Dairesi Başkanlığınca,

Devir, tasfiye, paylaştırma komisyonları tarafından belirlenen devir oranlarına göre tespit edildikten  sonra  bu  borçlara  ait  birleştirilmiş  borç  tablosu  büyükşehir  belediye  borçları  için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, belediyeler ve il özel idarelerinin borçları için ise İller Bankası Anonim Şirketine gönderilecektir.

7.3-Mali  Hizmetler  Sosyal  Güvenlik  Merkezi  İle  Hukuk  Servisindeki  Borçlar  ile
Tasarruf Teşvik Kesinti ve Konut Edindirme Yardımı Borçlarının Hesaplanması
            Geçici 2 nci madde kapsamına giren ve mosip sistemi üzerinden takip edilen borçlar ile
işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılardan kaynaklanan tasarruf teşvik kesintisi ve sosyal yardım
zammı ile konut edindirme yardımı borçlarının TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranı üzerinden
yeniden değerlendirilmesi işlemleri mosip programı üzerinden Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik
Merkezince yapılacaktır.   Ancak, bu kapsamdaki borçlardan mosip sisteminde girişi yapılmamış
olanların ilgili  servislerce  borç tutarı (asıl  tutar ve  bu  asıl tutarın TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE  aylık

değişim oranları  üzerinden hesaplanarak) Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

7.3.1-Hukuk Servisince Yapılacak İşlemler

Hukuk servisleri tarafından takip edilen davalardan;

a) 11/09/2014 tarihine kadar kesinleşmiş kararda yer alan asıl alacak için kararda belirtilen tarihten, masraf ve vekalet ücretleri için ise karar tarihinden itibaren 11/09/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak oluşturulacak borç tutarı Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilecektir.

b) Kanun maddesi kapsamına giren borçlara ilişkin mahkeme kararlarının ileriki tarihlerde
kesinleşmesi halinde bu borçların da (a) bendinde belirtilen yönteme göre bildirimi yapılacaktır.

c) Hukuk servisleri tarafından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre takip edilen icra
takiplerine konu olan ve geçici 2 nci madde kapsamında bulunan alacağın aslına vade tarihinden
itibaren geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları  esas  alınarak  tutarlar  bulunacak,  ancak  masraf  ve  vekalet  ücretlerine  faiz  veya
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaksızın mosip sistemine girilecektir.

d) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre takip edilen borçlardan dolayı tüzel kişiliği kaldırılmış olan borçlunun taşınır ve taşınmaz malları üzerine daha önce haciz konulmasına karşın aynı taşınmazın devir alan belediye/il özel idaresine tesciline muvafakat verilmesinden sonra aynı
taşınmaz üzerine devir alan belediyenin /il özel idaresinin de borcundan dolayı ikinci bir haciz konulmuş  ise  tüzel  kişiliği  sona  eren  borçlu  adına  konulan  haciz  kaldırılacak,  diğer  haciz kaldırılmayacaktır.

e) Bu Kanun kapsamına giren alacaklar nedeniyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre başlatılan takiplere ilişkin dosyalar takip edilmeyerek Kanunun 78 ve 110 uncu maddelerine göre takip, haciz ve satış işlemlerinin kendiliğinden düşmesi sağlanacaktır.

 

7.3.2-Konut  Edindirme  Yardımı,  Tasarrufu  Teşvik  Kesintisi  ve  Sosyal  Yardım Zammı Borçları

Gerek icra takibi devam eden gerekse henüz icraya intikal ettirilmemiş konut edindirme
yardımı, tasarruf teşvik kesintisi ve sosyal yardım zammı alacaklarının borç asılları ve bu asıllara
yasal ödeme süresinden  10/09/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
üzerinden  hesaplanacak  tutar  ilgili  birimlerce  Mali  Hizmetler  Sosyal  Güvenlik  Merkezine
bildirilecektir.

 

7.3.3-Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince Yapılacak İşlemler

Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi, mosip sisteminde yer almayan borçlara ait borç
aslı ile bu borç aslının TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan tutarın
kendisine bildirilmesine müteakip, borçlunun mosip sisteminde yer alan borcu varsa bu borcu da

geçici 2 nci madde kapsamında hesaplayarak, toplam borç tablosunu üst yazı ekinde icra takip haciz ve satış servisine gönderecektir.

 

7.4-İcra Takip Haciz ve Satış Servisince Yapılacaklar İşlemler

İşverenlerin   5510  sayılı  Kanunun   4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının    (a)  bendi

kapsamındaki borçlarına ilişkin (sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, damga
vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, donmuş gecikme zammı) işveren programı “6360
Kapanan Belediyeler Yapılandırma” menüsünden işyeri sicil numarası bazında borç asılları ve bu
asıllara isabet eden geçici 2 nci madde kapsamında hesaplanacak tutar tespit edilmesi ve   tahsil
edilmemiş olan takip masrafının bulunması halinde bu masrafın da   sisteme girişi yapılarak işyeri
sicili bazında konsolide edilmesine müteakip  borç türü bazında dökümü alınacaktır.

Borç türü bazında dökümü alınan “6552/Geçici 2 nci Maddesine Göre Birleştirilmiş Borç Tablosu” daki tutarlar ile Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince bildirilen borç tutarları toplanarak, borcu devir alan kurumun 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamına giren borcu tespit edilip borç tutarını gösterir yazı ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü/İller Bankası Anonim Şirketine gönderilecektir.

Anılan borçların ilgili kuruluşlara bildirilmesinden sonra geçici 2 nci madde kapsamına giren  yeni  borçların  tahakkuk  etmesi  veya  bildirilmiş  olan  borçlara  ait  tutarların  değişmesi halinde, yeni tahakkuk edecek olan borçlar ile değişen bakiye borç miktarı ilgili kuruluşlara ayrıca bildirilmesi gerekmektedir.

 

8- Borcu Devir Alan Kuruma Bilgi Verilmesi

Geçici 2 nci madde uyarınca yapılacak işlemler sonrasında alınacak her iki tablonun birer suretinin tüzel kişiliği devralan ve borçtan sorumlu olan belediye/il özel idaresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca,  söz  konusu  borçların  ilgisine  göre  Maliye  Bakanlığı  Muhasebat  Genel
Müdürlüğü/İller  Bankası  Anonim  Şirketine  gönderilmesine  müteakip,  sosyal  güvenlik  il
müdürlüklerince  borcu  devir  alan  kurumların  bu  kapsamdaki  borçlarına  ilişkin “6552  sayılı

Kanunun Geçici 2 nci Madde Kapsamında Tüzel Kişiliği Sona Eren Belediyelerin Borç Listesi” (Ek-4) doldurularak 30/04/2015 tarihine kadar Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

9-Hacizlerin Kaldırılması

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine

tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren kuruluşun borçlarından dolayı; tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliğin üst düzey yöneticisinin veya kanuni temsilcisinin (belediye başkanı, köy muhtarı vb.) menkul, gayrimenkul malları ile hak ve alacakları üzerine 6183 sayılı Kanun uyarınca uygulanmış olan hacizler kaldırılacaktır. Ayrıca bu kapsamdaki alacaklar için zamanaşımı süreleri işletilmeyecektir.

 

10- İcra Takip Dosyalarının İşlemden Kaldırılması

Bu,   kapsamdaki   borç   tutarları   ilgisine   göre   İller   Bankasına/Muhasebat   Genel Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip, borçlu kuruluşların genel bütçe paylarından ilk kesintinin yapılmasından sonra  6183 sayılı Kanun kapsamında açılmış olan icra takip dosyalarında bu kapsama giren dönemlerin icra programından iptal   edilmesi, tüm dönemleri iptal edilen icra takip dosyasının ise işlemden kaldırılması gerekmektedir.

11-Tahsilatların Mahsubu

Bu  kapsamdaki  borçların  ilgisine  göre  İller  Bankasına/Muhasebat  Genel  Müdürlüğüne
bildirilmesine müteakip ilgili kurumlarca borçlunun genel bütçe paylarından 6552 sayılı Kanunun

geçici  2 nci maddesi kapsamında kesilen tutarların;  5510 sayılı Kanunun  4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan     sigorta primi, idari
para cezası, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, donmuş
gecikme    zammı    borçlarının    tahsilat    işlemleri    İşveren    Programı“3-20 6360-BEL.

YAPILANDIRMA  TAHS.İŞLEMLERİ”  ekranından,  mosip  programına  kaydedilmiş  olan borçların tahsilat işlemleri ise mosip sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
            Kurum Başkanı

 

 

 

EKLER:

Ek-1   6360 SGK Tablo 1

Ek-2   6360 SGK Tablo 2

Ek-3  Yİ-ÜFE değişim oranları
Ek-4  Genel Müd. Tablo

DAĞITIM:

Gereği :                                                              Bilgi:

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

İçişleri Bakanlığına

Maliye Bakanlığına

EKLER

 

 

Kaynak: SGK.GOV.TR
Bu haber toplam 1837 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
12345
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim