• BIST 9025.5
 • Altın 2110.737
 • Dolar 31.5212
 • Euro 34.2158
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

İSMMMO 2016 PRATİK BİLGİLER GÜNCELLENMİŞTİR.

İSMMMO 2016 PRATİK BİLGİLER GÜNCELLENMİŞTİR.
İSMMMO 2016 PRATİK BİLGİLER GÜNCELLENMİŞTİR.

 

VERGİ :

 GELİR  VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103 
       
2016 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
       
12.600Türk Lirasına kadar    %15
30.000Türk Lirasının 12.600,00Türk Lirası için1.890TL, Fazlası%20
69.000Türk Lirasının 30.000,00Türk Lirası için5.370TL, Fazlası% 27
69.000Türk Lirasından fazlasının 69.000,00Türk Lirası için15.900TL, Fazlası% 35
2016 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) 
       
12.600Türk Lirasına kadar    %15
30.000Türk Lirasının 12.600,00Türk Lirası için1.890TL, Fazlası%20
110.000Türk Lirasının 30.000,00Türk Lirası için5.370TL, Fazlası% 27
110.000Türk Lirasından fazlasının 110.000,00Türk Lirası için26.970TL, Fazlası% 35
       
2015 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) 
       
12.000Türk Lirasına kadar    %15
29.000Türk Lirasının 12.000,00Türk Lirası için1.800TL, Fazlası%20
66.000Türk Lirasının 29.000,00Türk Lirası için5.200TL, Fazlası% 27
66.000Türk Lirasından fazlasının 66.000,00Türk Lirası için15.190TL, Fazlası% 35
2015 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) 
       
12.000Türk Lirasına kadar    %15
29.000Türk Lirasının 12.000,00Türk Lirası için1.800TL, Fazlası%20
106.000Türk Lirasının 29.000,00Türk Lirası için5.200TL, Fazlası% 27
106.000Türk Lirasından fazlasının 106.000,00Türk Lirası için25.900TL, Fazlası% 35
       
Kurumlar Vergisi Oranı    %20
Kurum Geçici Vergi oranı     %20
Gelir Geçici Vergi oranı    %15
       
 YILLARA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARINETTEN BRÜTE FORMÜL (SERBEST MESLEK, İŞYERİ KİRALARI)
2.015%5.58     
2014%10,11SERBEST MESLEK MAKBUZUNDA NETTEN BRÜTE ORANI  : (KDV %18, GV.%20)  NET /0,98
2013%3,93İŞYERİ KİRALARINDA NETTEN BRÜTE ORANI: (GV.%20)  NET /0,80
2012%7,8     
2011%10,26     
2010% 7,7     

 

 VERGİ UYGULAMALARI
    
BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI   
   01.01.2016
  1 )   Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) Binde 7,59
  2 )   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 47,80 TL
  3 )   Kurumlar Vergisi Beyannamesi 63,80 TL
  4 )   Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi 31,50 TL
  5 )   Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 31,50 TL
  6 )   Belediyelere/İl Özel İd. Verilen beyannameler 23,50 TL
  7 )  SGK' ya verilen bildirgeler 23,50 TL
  8 )  Gümrük İdarelerine verilen beyannameler 63,80 TL
  9 )   Bilançolar 36,90 TL
 10)   Gelir Tablosu 17,80 TL
 11)   İşletme Hesabı Özeti - Serbest Meslek Özeti 17,80 TL
 12)   Kira Mukavelenameleri (İş yeri kiralamalarında ) Binde 1,89
    
    
    
    
    
    
    
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67)
    
MADDEAÇIKLAMAORAN (%)
GVK 94/2Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 
2.a.GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri (Telif) dolayısıyla yapılan ödemelerden 17
2.b.Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına yapılan ödemelerden)20
3GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden 3
4Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden 20
5.a. Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden 20
5.b.Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 20
5.c.Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden  20
5.d.Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden20
6.a.Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)15
6.b.Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)15
7GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 
7.a.Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden0
7.b.Diğerlerinden 
ba.Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;  
 i)   Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 10
 ii)  Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 7
 iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 3
 iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen  faizlerinden0
bb.Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;  
 i)   Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden10
 ii)  Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden7
 iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden3
 iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden0
bc.(ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için10
8Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

• TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

• Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar      %15
• 1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar                           %12
• 1 Yıla dan uzun vadeli  mevduatlar                                         %10

• DÖVİZ MEVDUAT FAİZLERİ: (01/01/2013Tarihinden itibaren)

• Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar       %18
• 1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar                            %15
• 1 Yıl dan uzun vadeli  mevduatlar                                            %13
 
975.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)15
10.a. Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden15
10.b.4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 20
11Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 
11.a.Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,  
11.a.i.Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 1
11.a.ii.(i) alt bendi dışında kalanlar için 2
11.b.Diğer zirai mahsuller için,  
11.b.i.Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 2
11.b.ii.(i) alt bendi dışında kalanlar için 4
11.c.Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için  
11.c.i.Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için 2
11.c.iiDiğer hizmetler için 4
11.d.Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için0
12PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden 20
13GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;  
13.a.GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden2
13.b.Hurda mal alımları için2
13.c.Diğer mal alımları için 5
13.d.Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için 10
14GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar  dahil) 15
15.a.GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları),15
15.b.GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları)10
16.a.GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)),15
16.b.GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)),10
16.c.GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil))      5
GVK GEÇİCİ MD.6831/12/2015 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden20
GVK GEÇİCİ MD.7231/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır 
aLig usulüne tabi spor dallarında; 
1En üst ligdekiler için 15
2En üst altı ligdekiler için,10
3Diğer liglerdekiler için,5
bLig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 5
2012/3141 Sayılı BKKBankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkartılan hisse senetlerine ve hisse senedi endeklerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için0
2012/3141 Sayılı BKKMenkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım satımı ile Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin fona iade edilmesinden kazanç elde eden yatırımcılar için10
    
    
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 14.12.2014'den itibaren      
Reeskont İşlemlerinde % 9
Avans İşlemlerinde  % 10,50
HARÇLAR
   
2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR *
TİCARET SİCİL HARÇLARI:
Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)   
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:  TL
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  217,4
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  623,6
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.405,30
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)   
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  107,7
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  154,4
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  341,9
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz)  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde  107,7
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  154,4
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  341,9
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil)   
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  42
b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde  60,8
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. 107,7
   
NOTER HARÇLARI :
Defter tasdiki: TL
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): 
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 23,5
bb) Serbest meslek kazanç defteri 29,2
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 29,2
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:  
100 sayfaya kadar (100 dahil) 7,6
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için  
   
   
VERGİ YARGISI HARÇLARI:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi  Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:TL
     a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare  Mahkemelerine başvurma                                                                                29,2
     b)Danıştaya başvurma                                                                                                                                                   60,8
     c)Danıştaya temyiz başvuru harcı126,9
     d) Bölge idare mahkemesine itiraz harcı 84,5
   
BAZI TAPU HARÇLARI
Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı                                  Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.Binde 20 
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden içinBinde 20
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan içinBinde 20 
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan içinBinde 20 
Gayrimenkul üzerine İrtifak hakkı tesis ve devrinde (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan içinBinde 20 
İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrıBinde 20 
DENETİM YETKİLENDİRME  
BELGELERİ VE MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARÇLARI:   
a)        Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:  2016/TL
 aa)   Belgenin verildiği yıl 41.683,80
 bb) Takip eden yıllarda 13.894,50 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i
b)       Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:  
 aa)  Belgenin verildiği yıl 20.841,90
 bb)  Takip eden yıllarda 6.947,10 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i
2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:  
a)      Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 2.500,80
b)      Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 1.250,30
c)      Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 625,1
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.  
   
*2016 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 31/12/2015 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 75 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.
 YILLAR İTİBARİYLE AYLIK GECİKME VE TECİL FAİZİ ORANLARI  
 Yıllar İtibariyle Aylık Gecikme Zammı /Gecikme Faizi/Pişmanlık Zammı %
19.10.2010Tarihinden itibaren 1,40
19.11.200918.10.2010Tarihleri Arası1,95
21.04.200618.11.2009Tarihleri Arası2,5
02.03.200521.04.2006Tarihleri Arası3
12.11.200302.03.2005Tarihleri Arası4
31.01.200211.01.2003Tarihleri Arası7
29.03.200130.01.2002Tarihleri Arası10
02.12.200028.03.2001Tarihleri Arası5
21.01.200001.12.2000Tarihleri Arası6
09.07.199820.01.2000Tarihleri Arası12
01.02.199608.07.1998Tarihleri Arası15
31.08.199531.01.1996Tarihleri Arası10
08.03.199430.08.1995Tarihleri Arası12
30.12.199307.03.1994Tarihleri Arası9
01.01.199029.12.1993 7
Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi   %
21.10.2010Tarihinden itibaren 1
21.11.200920.10.2010Tarihleri Arası1,5833
28.04.200620.11.2009Tarihleri Arası2
02.03.200527.04.2006Tarihleri Arası2,5
12.11.200502.03.2005Tarihleri Arası3
02.02.200211.11.2003Tarihleri Arası5
31.03.200101.02.2002Tarihleri Arası6
21.12.200030.03.2001Tarihleri Arası3
25.01.200020.12.2000Tarihleri Arası4
10.07.199824.01.2000Tarihleri Arası8
22.10.199609.07.1998Tarihleri Arası10
02.02.199621.10.1996Tarihleri Arası12
07.09.199501.02.1996Tarihleri Arası8
09.03.199406.09.1995Tarihleri Arası9,5
     
     
     
 USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352) 
   
 MÜKELLEF GRUPLARIBİRİNCİ DERECE İKİNCİ DERECE  
  20162016 
 1-Sermaye Şirketleri 126,00 TL69,00 TL 
 2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı80,00 TL40,00 TL 
 3- İkinci sınıf tüccarlar40,00 TL19,00 TL 
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar19,00 TL11,00 TL 
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler11,00 TL5,00 TL 
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf5,00 TL2,70 TL 
     
     
     
 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355) 
   2016 YILI 
 VUK       MADDE-353 FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI  TL 
 353/1Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması210 
 353/1Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza110.000 
 353/2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması210 
 353/2Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza11.000 
 353/2Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 
 353/3Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,42 
 353/4 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma mecburiyetine uyulmaması210 
 353/6Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması5.000 
 353/7 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara260 
 353/8Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine770 
 353/8Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası158.000 
 353/94358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.100 
 353/10VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına800 
       
 VUK MÜKERRER MADDE 355Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza   
 Mük.Mad.355/1Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370 
 Mük.Mad.355/2İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 670 
 Mük.Mad.355/3Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 340 
 NOTTahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.100.000 
İSTİSNA VE BEYAN  HADLERİ 
DÖNEMİ  
2016
Vergiden İstisna Yemek Bedeli  13,70 TL
Konut Kira geliri istisnası 3.800,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı30.000,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında Beyan sınırı 30.000,00 TL
Değer Artış Kazançlarında istisna (Gayrimenkul Satışlarında) GVK Mük.Md.8011.000,00 TL
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna24.000,00 TL
  
    
    
ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI (GVK. Md . 23/8)
    
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere  13,70 TL olarak tespit edilmiştir. 
    
YILGENEL TEBLİĞİSTİSNA TUTARI  
2016GVK GT 29013.70
2015GVK GT 28713,00 TL
2014GVK GT 28512,00 TL
 VERGİ UYGULAMALARI 
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME  VE ÖDEME GÜNLERİ
      
İlgili DönemBeyan Tarihi Son Ödeme tarihi
Ocak,Şubat,Mart14 Mayıs17 Mayıs
Nisan,Mayıs,Haziran14 Ağustos17 Ağustos
Temmuz Ağustos Eylül14 Kasım17 Kasım
Ekim Kasım Aralık14 Şubat17 Şubat
    
MUHTASAR BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Aylık Dönem Son Ödeme tarihi  
Her ayın 23. GünüHer ayın 26. Günü  
      
Üç Aylık Muhtasar Beyanname     
İlgili DönemBeyan Tarihi Son Ödeme tarihi
Ocak,Şubat,Mart23 Nisan26 Nisan
Nisan,Mayıs,Haziran23 Temmuz26 Temmuz
Temmuz Ağustos Eylül23 Ekim26 Ekim
Ekim Kasım Aralık23 Ocak26 Ocak
      
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi  
Her ayın 24. GünüHer ayın 26. Günü  
      
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi  
1-25 Mart1. Taksit 31 Mart  
2. Taksit 31 Temmuz  
      
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ
Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi  
Normal Dönemler için 1-25 Nisan30 Nisan  
      
KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİNİN SON GÜNÜ
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin31 Mart
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin 30 Nisan
 VERGİ UYGULAMALARI  
          
  
      2015  Yılı (TL)2016 YILI (TL) 
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI880,00 TL900,00 TL 
AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI880,00 TL900,00 TL 
          
EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI  20152016 YILI (TL) 
          
AKTİF TOPLAMI    13.330.363,0014.074.197,00
NET SATIŞLAR TOPLAMI    29.622.921,0031.275.880,00
          
TÜİK VERİLERİNE 
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)
         
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YURT İÇİ  ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  (Aylık Yİ- ÜFE)
Aylar2008%2009%2010%2011%2012%2013%2014%2015%
Ocak0,420,230,582,360,38-0,183,320,33
Şubat2,561,171,661,72-0,09-0,131,381,2
Mart3,170,291,941,220,360,810,741,05
Nisan4,500,652,350,610,08-0,510,091,43
Mayıs2,12-0,05-1,150,150,531,00-0,521,11
Haziran0,320,94-0,500,01-1,491,460,060,25
Temmuz1,25-0,71-0,16-0,03-0,310,990,73-0,32
Ağustos-2,340,421,151,760,260,040,420,98
Eylül-0,900,620,511,551,030,880,851,53
Ekim0,570,281,211,600,170,690,92- 0,20
Kasım-0,031,29-0,310,651,660,62-0,97
Aralık-3,540,661,311,00-0,121,11-0,76-1.42
         
BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ   (Yıllık Yİ - ÜFE )
Aylar2008%2009%2010%2011%2012%2013%2014%2015%
Ocak6,447,906,3010,8011,131,8810,723,28
Şubat8,156,436,8210,879,151,8412,43,1
Mart10,503,468,5810,088,222,3012,313,41
Nisan14,56-0,3510,428,217,651,7012,984,8
Mayıs16,53-2,469,219,638,062,1711,286,52
Haziran17,03-1,867,6410,196,445,239,756,73
Temmuz18,41-3,758,2410,346,136,619,465,62
Ağustos14,67-1,049,0311,004,566,389,886,21
Eylül12,490,478,9112,154,036,239,846,92
Ekim13,290,199,9212,582,576,77 10,105,74 
Kasım12,251,518,1713,673,605,678,36  5,25
Aralık8,115,938,8713,332,456,976,36  5,71
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  VE DEĞİŞİM ORANI (GENEL Yİ-ÜFE )  
ENFLASYON DÜZELTMESİNDE VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLAMASINDA KULLANILIR
         
AYLAR2008%2009%2010%2011%2012%2013%2014%2015%
OCAK143,80155,16164,94182,75203,10206,91229,10236,61
ŞUBAT147,48156,97167,68185,90202,91206,65232,27239,46
MART152,16157,43170,94188,17203,64208,33233,98241,97
NİSAN159,00158,45174,96189,32203,81207,27234,18245,42
MAYIS162,37158,37172,95189,61204,89209,34232,96248,15
HAZİRAN162,90159,86172,08189,62201,83212,39233,09248,78
TEMMUZ164,93158,74171,81189,57201,20214,50234,79247,99
AĞUSTOS161,07159,40173,79192,91201,71214,59235,78250,43
EYLÜL159,63160,38174,67195,89203,79216,48237,79254,25
EKİM160,54160,84176,78199,03204,15217,97239,97 253,74
KASIM160,49162,92176,23200,32207,54219,31237,65 250,13
ARALIK154,80163,98178,54202,33207,29221,74235,84249,31 
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER 
(2015 Yılı Gelirleri İçin)
GELİRİN TÜRÜİLGİLİ MADDEBEYAN DURUMU
Kurumlardan elde edilen kar payları(Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç)Md. 75/1, 2, 3, Md.22, Md.86Kar payının ½ düşüldükten sonra toplam 2015 Gelirleri 29.000.TLyi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleriMd.75/7,Md.86/1-d2015 için 1.500.- TL yi  aşarsa, tamamı beyan edilecektir.
2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.Md.75/52015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı % 5,58 / %9,24= % 60.39 dur. 
 Md.75/1,Md.22İndirim oranının birden büyük olması nedeniyle, 1 Ocak 2006 tarihinden önce Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş olan;
Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payıMd.75/2Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri,Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetler ve Özel sektör tahvillerinden, bireysel yatırımcılar tarafından 2015 yılında elde edilen menkul sermaye iratları (kupon faizi ve itfa gelirleri) beyan edilmeyecektir.
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerMd.75/8Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan, geçici 67.maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. (GVK Genel Tebliği Seri No: 287)
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlarMd.75/9Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri> Md.75/10Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısımMd.75/4Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleriMd.75/7Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılmaz hesabı karşılığında ödenen kar paylarıMd.75/12Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Repo gelirleriMd.75/14Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payıMd.75/1Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemelerMd.75/15Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Ücret GeliriMd.86/1-aHiçbir şekilde beyana tabi değil
Telif kazancıMd.18Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Serbest bölgelerde elde edilen kazanç3218 sayılı Kanun Md.6Tek işverenden elde edilmesi koşuluyla hiçbir şekilde beyana tabi değil
Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılanlarMük.Md. 80Hiçbir şekilde beyana tabi değil

 

 

 

 

 

 

Kaynak: ismmmo.org.tr
Bu haber toplam 58663 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 5510 SGK İDARİ PARA CEZALARI26 Şubat 2016 Cuma 10:59
 • İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM26 Şubat 2016 Cuma 00:04
 • İSMMMO 2016 PRATİK BİLGİLER GÜNCELLENMİŞTİR.07 Ocak 2016 Perşembe 23:20
 • İSTANBUL TİCARET ODASI 2016 YILI HARÇLARI01 Ocak 2016 Cuma 23:20
 • Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?29 Ekim 2015 Perşembe 01:36
 • Ölüm Geliri Nedir?29 Ekim 2015 Perşembe 01:30
 • Ölüm Toptan Ödemesi ve İhya29 Ekim 2015 Perşembe 01:23
 • Evlenme Ödeneği Nedir? Şartları Nelerdir?29 Ekim 2015 Perşembe 01:09
 • Cenaze Ödeneği 201515 Ekim 2015 Perşembe 00:42
 • GİB DİLEKÇEMATİK16 Mart 2015 Pazartesi 23:42
 • ÜYE İŞLEMLERİ
  12345
  Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Haber Scripti: CM Bilişim