• BIST 9025.5
 • Altın 2110.737
 • Dolar 31.5212
 • Euro 34.2158
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik
Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik
Resmi Gazete No29286
Resmi Gazete Tarihi05/03/2015
Kapsam

 

1- Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetki uyarınca Bakanlığımızca uygulamaya konulan (1) Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) Genel Tebliğinde1 değişiklikler yapan (2)2, (3)3, (4)4, (6)5 ve (7)6 Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğleri ile ilave düzenlemeler içeren (5) Seri No.lu ÜİS Genel Tebliği7 yayımlanmıştır.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde 6518 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yapılan değişiklik çerçevesinde, Bakanlığımıza verilen yetkinin kullanımı hususu ile makaronlarda bandrol uygulaması, seri tütün mamulü üreticileri tarafından ihraç edilmek üzere üretilen tütün mamullerinde kod uygulaması ve basım merkezinde fire uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Genel Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, (1) ve (5) Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğlerinde yer alan bazı bölümlerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

2- (1) Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğinde Aşağıdaki Değişiklikler Yapılmıştır

2.1. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6518 Sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişik (6) numaralı bendinde yer alan hüküm ile Maliye Bakanlığı; vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

2.2. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün 9 uncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Seri tütün mamulü üreticileri tarafından ihraç edilmek üzere üretilen tütün mamulleri, ürün izleme sistemine alınacak ve 10/6/2015 tarihine kadar bu ürünlerde kod uygulamasına geçilecektir.

2.3. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ürün İzleme Sistemi (ÜİS): Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ile makaronların ve 5 cl ve daha büyük iç ambalajlı alkollü içki ürünlerinin işaretlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığında kurulan merkezi bilgi sistemine aktarılması ve mobil cihazlarla saha denetimine imkân sağlanması işlemlerinin bütünüdür.

2.4. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Tütün mamulü üreticileri ve ithalatçıları için geçerli olan hükümler, makaron üreticileri ve ithalatçıları için de geçerlidir.

2.5. Tebliğin (3.2.2.) numaralı "Bandrollerin, Kodların Uygulanması İçin Güvenlikli Mürekkep Kartuşlarının, Kodlanmış Etiketlerin Talep ve Teslim Edilmesi" bölümü, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

3.2.2. Firmaların; Bandrol, Güvenlikli Mürekkep ve/veya Kodlanmış Etiket Taleplerinin Değerlendirilmesinde Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması

3.2.2.1. Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması

Bandrollü ürün izleme sistemine kayıtlı firmalar, talep ettikleri bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket miktarını yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir. Söz konusu talepler, yetkili firma tarafından Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunulacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, bandrollü ürün izleme sistemine kayıtlı firmaların bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

a) Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep tarihi itibarıyla Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şarttır.

Bu kapsamda, "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren amme alacakları;

i) Tür olarak; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ile bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,

ii) Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 5.000 (beşbin) Türk Lirasını aşan tutarı,

şeklinde belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talebinde bulunan firmaların belirlenmiş alacak türlerinden talep tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş bir borcu bulunup bulunmadığı araştırılacak ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç bulunmadığı takdirde talep değerlendirmeye alınacaktır.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç bulunmakla birlikte bu borçlar;

- Yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde,

- Muhtelif kanunlarda yer alan düzenlemeler gereğince tecil edilmiş amme alacakları, tecil şartlarına uygun olarak ödendiği müddetçe,

vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır.

Bandrollü ürün izleme sistemine kayıtlı firmaların vadesi geçmiş borcu olup olmadığına ilişkin tespit, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Sisteme kayıtlı firmaların bandrol taleplerinin karşılanması ve borç sorgulamasında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından bu firmaların akdi üreticisi olarak kabul edilen firmalar da sisteme kayıtlı firma gibi değerlendirilecektir.

Bu çerçevede, tür olarak belirlenen amme alacaklarından toplamda 5.000 TL'nin üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunan firmaların, bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri karşılanmayacaktır.

b) Firmaların, (20) Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği8 ile getirilen zorunluluk kapsamında, bildirmeleri gereken bandrol bilgileri ile bandrollü ürün/kodlu ürün bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecek olup, bu zorunluluğu doğru yerine getirmeyen firmaların bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri karşılanmayacaktır.

c) Firmaların, mevcut bandrol stokları, önceki dönemlerde aldıkları bandrol miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarları kontrol edilecek olup, Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanan miktarla sınırlı olacak şekilde bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri karşılanacaktır.

3.2.2.2. Teslimat

a) Yetkili firma, talep edilen bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiketleri Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen onay tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim edecektir.

b) Bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket teslimatı, seri üretim yapan tütün mamulleri, makaron ve alkollü içki üreticilerine basım merkezinde; seri üretim yapmayan tütün mamulleri, makaron ve alkollü içki üreticileriyle ithalatçılarına ise, basım merkezinde ve/veya yetkili firmanın İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Mersin ve Tekirdağ illerindeki ofislerinde gerçekleştirilecektir.

2.6. Tebliğin (3.2.4.) numaralı "Bandrol ve Kodlama Bedellerinin Ödenmesi" bölümünün 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetkili Firmanın herhangi bir kamu bankası nezdinde açılmış bulunan hesabına yatıracaklardır.

2.7. Tebliğin (3.2.7.) numaralı "Bandrollerin ve Güvenlikli Mürekkep Kartuşun Zayi Olması Halinde Yapılacak İşlemler" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üreticiler ve ithalatçılar tarafından teslim alınan bandrollerin, güvenlikli mürekkep kartuşlarının ve kodlanmış etiketlerin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, bu durumu ispatlayıcı resmi belgelerle birlikte olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 7 gün içinde yazılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması ve söz konusu evrakın bir örneğinin de aynı süre içerisinde yetkili firmaya gönderilmesi gerekmektedir.

2.8. Tebliğin (3.2.8.) numaralı "Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemler" bölümüne aşağıdaki alt bölüm eklenmiştir.

3.2.8.3. Basım Merkezi Fire Uygulaması

Basım merkezinde oluşan fireler birer aylık dönemler halinde mamul/yarı mamul çeşidine göre gruplara ayrılarak basım merkezinde oluşturulacak güvenli bir alanda muhafaza edilecektir.

Bu şekilde tespit edilerek muhafaza altına alınan fireler Gelir İdaresi Başkanlığının uygun göreceği zamanlarda ve Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek komisyon tarafından tutanağa bağlanmak suretiyle tespit ve imha edilecektir.

3- (5) Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğinin (1) numaralı "Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması" başlıklı bölümünün "B- Uygulamanın İçeriği ve Sipariş Esasları" alt bölümünün 6 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Alkollü içki ithalatçılarının bandrol talebinde; yetkili firmaca, "bandrol talep edilen ürün" ve "talep edilen bandrol miktarı"na ilişkin olarak TAPDK'dan alınacak uygunluk onayı aranır. Uygunluk onayına ilişkin başvuru, alkollü içki ithalatçıları tarafından TAPDK'ya bir dilekçe ekinde "EK-I İthalatçılar İçin Alkollü İçki Bandrol Talep Formu" ile yapılır. Alkollü içki üretimi ve ithalatını birlikte yapan firmalar, ithalatı yapılacak alkollü içki ürünleri için bandrol talepleri esnasında Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ile bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisinden toplamda 5.000 (beşbin) Türk Lirasını aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığına dair aldığı belgeyi de söz konusu talep formuyla beraber TAPDK'ya ibraz etmek zorundadırlar.

4- Yürürlük

Bu Tebliğin;

a) (2.5) numaralı bölümünde düzenlenen, (3.2.2.1) numaralı "Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması" bölümünün (a) maddesinde yer alan vadesi geçmiş borç uygulamasına ilişkin düzenlemeler; Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin (B) cetvelinde yer alan mallar ile (A) cetvelinde yer alan, 2203.00, 2207.20, 22.08, 2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00, 2208.70, 2208.90, 2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için 1/9/2015 tarihinde, 22.04, 2204.10, 22.05, 2205.10.10.00.00, 2206.00, 2205.10.90.00.12 G.T.İ.P. numaralı mallar için 1/1/2016 tarihinde,

b) (3) numaralı bölümü 1/9/2015 tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

--------------------

1 17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 18/8/2007 tarihli ve 26617 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 7/3/2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5 7/11/2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6 29/8/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

7 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

8 29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Kaynak: resmigazete.gov.tr
Bu haber toplam 1601 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
12345
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim