• BIST 5.438,38
 • Altın 1104.603
 • Dolar 18.935
 • Euro 19.9686
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

YENİ NESİL YAZARKASA BAŞLAMA TARİHLERİ...

YENİ NESİL YAZARKASA BAŞLAMA TARİHLERİ...
YENİ NESİL YAZARKASA BAŞLAMA TARİHLERİ...

YENİ NESİL YAZAR KASA KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA

TARİHLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

            Bilindiği üzere 01/01/2016 tarihinden itibaren perakende mal ve hizmet satan mükelleflerin

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz kullanımı zorunluluğu getirilmiştir.

            Ancak; Maliye Bakanlığı 25/12/2015 Tarihli Resmi Gazete de yayımladığı 466 seri nolu

VUK Genel Tebliği ile yeni nesil ÖKC kullanımını aşağıda belirtilen tarihlerde başlayacağını

duyurmuştur.

YENİ NESİL ÖKC KULLANIM ZORUNLULUĞU TARİHLERİ :

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 YILI SATIŞLARI

VEYA GAYRİSAFİ İŞ HASILATI dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden

belirlenmiştir.

 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için,

01/04/2016 tarihinden,

 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 01/07/2016 tarihinden,

 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 01/10/2016 tarihinden,

 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 01/01/2017 tarihinden itibaren Yeni Nesil

Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye

Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak

kullanabileceklerdir.

BİLGİSYAR BAĞLANTILI ÖKC KULLANAN MÜKELLEFLER :

Nitelikleri Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları

Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan

“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil

Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; 01/01/2017 dir.

Bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları,

birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları,

farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı

işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu

sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı

olmaksızın, 01/01/2017 olarak belirlenmiştir

ESKİ TİP ÖKC KULLANANLARIN DURUMU :

Mükellefler, 3100 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre halen kullanmakta

oldukları mevcut ödeme kaydedici cihazlarını (Yazar Kasalarını) yukarıdaki bölümdeki

belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.

Tebliğin yayım tarihinden (25/12/2015 ) geçerli olmak üzere; belirtilen tarihlerden önce mali

hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz

Bakanlıkça yayımlanan 60 seri nolu ÖKC Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar

çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme

Kaydedici Cihaz almak zorundadır.

01/01/2015 - 31/12/2015 TARİHLERİ ARASINDA İŞE BAŞLAYAN/BAŞLAYACAK

MÜKELLEFLERİN DURUMU :

01/01/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil

Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 01/01/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup

dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici

Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

01/01/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLAYACAK MÜKELLEFLERİN DURUMU :

01/01/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici

Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli

yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

AKARTAKIT İSTASYONLARINDA YENİ NESİL ÖKC UYGULAMASI :

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan

mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi

Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü

dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça

belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 466)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünde yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

-  1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

-  1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

-  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

-  150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.”

“e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

f) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

g) 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

ğ) 3100 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu taşıma bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmayı tercih edecek olmaları halinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.

h) Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.

ı) Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben, işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırma işlemine tabi tutacaklardır.”

Tebliğ olunur.

Bu haber toplam 3509 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
123456
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim